شرایط فروش

 
قیمت : 800/500/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 480/300/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 30/200/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 16/800/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 12/400/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 10/300/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 9/100/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 560/350/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 22/600/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 12/600/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 9/300/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 7/700/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 6/800/000 تومان

 
قیمت : 897/000/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 538/200/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 33/800/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 18/800/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 13/900/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 11/500/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 10/200/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 627/900/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 25/400/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 14/100/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 10/500/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 8/700/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 7/600/000 تومان

 
قیمت : 1/091/200/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 654/720/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 41/100/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 22/900/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 16/900/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 14/000/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 12/400/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 763/840/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 30/800/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 17/200/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 12/700/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 10/500/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 9/300/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 872/960/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 20/600/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 11/500/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 8/500/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 7/000/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 6/200/000 تومان

 
قیمت : 1/253/000/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 751/800/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 47/200/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 26/300/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 19/450/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 16/100/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 14/200/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 877/100/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 35/400/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 19/700/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 14/600/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 12/100/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 10/600/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 1/002/400/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 23/600/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 13/200/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 9/700/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 8/100/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 7/100/000 تومان

 
قیمت : 1/242/400/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 745/440/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 46/700/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 26/100/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 19/300/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 16/000/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 14/010/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 869/680/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 35/100/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 19/600/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 14/500/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 12/000/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 10/600/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 993/920/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 23/400/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 13/100/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 9/700/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 8/000/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 7/010/000 تومان

 
قیمت : 1/730/400/000 تومان

 

شرایط فروش 50 درصدی :

پیش پرداخت : 865/200/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 81/400/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 45/400/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 33/500/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 27/800/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 24/400/000 تومان

 

شرایط فروش 60 درصدی :

پیش پرداخت : 1/038/240/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 65/200/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 36/300/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 26/800/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 22/200/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 19/600/000 تومان

 
شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 1/211/280/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 48/900/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 27/200/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 20/100/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 16/700/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 14/700/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 1/384/320/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 32/600/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 18/200/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 13/400/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 11/100/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 9/800/000 تومان

 
قیمت : 2/764/700/000 تومان

 

شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 1/935/290/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 78/100/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 43/500/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 32/200/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 26/600/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 23/400/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 2/211/760/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 52/100/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 29/000/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 21/500/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 17/800/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 15/600/000 تومان

 
قیمت : 2/584/400/000 تومان

 

شرایط فروش 70 درصدی :

پیش پرداخت : 1/809/080/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 73/000/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 40/600/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 30/100/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 24/900/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 21/900/000 تومان

 

شرایط فروش 80 درصدی :

پیش پرداخت : 2/067/520/000 تومان

یکساله (هر ماه) : 48/700/000 تومان

دوساله (هر ماه) : 27/100/000 تومان

سه ساله (هرماه) : 20/000/000 تومان

چهار ساله (هرماه) : 16/600/000 تومان

پنج ساله (هر ماه) : 14/600/000 تومان